REGULAMIN PRZEWOZÓW PRZESYŁEK

§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin przewozu przesyłek określa warunki i zasady dotyczące transportu przesyłek, świadczonych przez Zleceniobiorcę –Monika BUS Sp. z o.o. na rzecz Zleceniodawcy – osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie Unii Europejskiej.

Zleceniodawca z chwilą podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na warunki i inne przepisy, które mogą być zgodnie z nim wydane.

Z chwilą podpisania listu przewozowego zleceniodawca uznaje regulamin jako część umowy zawartej o świadczenie usług transportu przesyłek.

Monika BUS Sp. z o.o. wykonuje usługę transportu paczek i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym. 

§2 Wyłączenia z przewozu

Z przewozu są wyłączone rzeczy:

  • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

  • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Monika BUS Sp. z o.o. nie nadają się do przewozu;

  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

  • przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone).

  • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol, tytoń, itp.

  • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;

  • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

  • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

Przedstawiciel Monika BUS Sp. z o.o. może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.

– Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

– Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.

– W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę.

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości dwudziestokrotnej (20x) kwoty należnej Monika BUS Sp. z o.o. z tytułu wykonania usługi.

 2. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Monika BUS Sp. z o.o. prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

 3. Monika BUS Sp. z o.o. może także odmówić wykonania w przypadku:

  • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,

  • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

  • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;

  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

  • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

§3 Opłaty za usługę

 1. Wysokość opłat za usługi określa aktualny cennik, lub odrębna umowa zawarta pomiędzy Monika BUS Sp.z o.o. i Zleceniodawcą.

 2. Należność uiszcza Zleceniodawca w momencie nadania przesyłki – gotówką lub zgodnie z umową.

 3. Pokwitowanie odbioru gotówki przez kuriera Monika BUS Sp.z o.o. następuje na dokumencie listu przewozowego lub zgodnie z umową.

 4. Na życzenie Zleceniodawcy istnieje możliwość wystawia faktury VAT.

 5. Monika BUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Monika BUS Sp. z o.o. wobec Klienta bez względu na tytuł należności.

 6. Jeżeli waga przesyłki jest większa od deklarowanej podczas nadania może wiązać się z dodatkową opłatą podczas odbioru.

 7. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Monika BUS Sp. z o.o.(włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie Monika BUS Sp. z o.o. może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw Monika BUS Sp. z o.o., z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania Usług lub zwrotu paczki lub przesyłki przez Monika BUS Sp. z o.o.lub przewoźnika, zgodnego z niniejszym.

 8. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami Monika BUS Sp. z o.o.

 9. Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.

§4 Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie oficjalnej www.monikabus.pl, przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

 2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.

 3. Czas dostawy przesyłki w usłudze standard: do 7 dni roboczych, jeśli nie został on indywidualnie określony z Nadawcą

 4. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu odebrania od nadawcy tylko w dniach tygodnia :poniedziałek,wtorek,środa i czwartek , jeżeli przesyłka została odebrana od nadawcy w pozostałe dni tygodnia (piątek,sobota,niedziela) termin dostawy do odbiorcy ustalany jest indywidualnie

 5. Usługi będą świadczone w stosunku do towarów kruchych (szkło,elektronika) łatwo psujących się(żywność) oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich transport, na własne ryzyko. Monika BUS Sp. z o.o. nie zapewnia warunków właściwych do przewozu w/w towarów i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 6. Zleceniodawca jest obowiązany oddać paczkę w stanie pozwalającym na jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania. . Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której Monika BUS Sp. z o.o. zleciła przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli pracownik Monika BUS Sp. z o.o. lub jej pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych.

 7. Zleceniodawca jest obowiązany oddać przesyłkę, paczkę w opakowaniu, które powinno między innymi: być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem (np. takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe); być odpowiednio wytrzymałe; uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie( w szczególności „góra/dół”, „uwaga szkło” etc.).

 8. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca.

 9. Opakowanie paczki wlicza się do jej masy.

 10. Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie. Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca.

 11. Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowe wykonania usługi.

 12. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzi na odbiorcę.

 13. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu ( w obie strony ) ponosi Zleceniodawca.

 14. Odmowa uiszczenia należności za dokonane przez Monika BUS Sp.z o.o. usługi jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki.

 15. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Monika BUS Sp. z o.o. przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.

 16. W przypadku nieobecności Odbiorcy, kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

 17. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 18. Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres, napisany czytelnie, powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata oraz nr telefonu.

§5 Odpowiedzialność

W przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Monika BUS Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z całkowitym odkupieniem nadanej przesyłki lub jej naprawy, nie więcej niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności lub wartości deklarowanej przez Zleceniodawcę w liście przewozowym.

 1. Kurier zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i kuriera) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Monika BUS Sp. z o.o.

 3. Monika BUS Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.

 4. Odpowiedzialność Monika BUS Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 500,00 (pięćset złotych) PLN. Monika BUS Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.

 5. Monika BUS Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

 6. Odpowiedzialność Monika BUS Sp. z o.o. nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

 7. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Monika BUS Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

§6 Reklamacje

 1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko Monika BUS Sp.z o.o. przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4.Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby Monika BUS Sp. z o.o. lub mailowo: biuro.monika@gmail.com

 2. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 4.

 3. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;

  • Podstawę reklamacji;

  • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;

  • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia (udokumentowaną fakturą zakupu, paragonem lub umową kupna-sprzedaży);

  • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji

 6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Monika BUS Sp. z o.o. powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

 7. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

 8. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych , przeszłych bądź przyszłych należności wobec Monika BUS Sp. z o.o. Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

 9. Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli nie została dostarczona do Odbiorcy w okresie 5 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.

Powyższy Regulamin dostępny jest także w siedzibie Monika BUS Sp. z o.o.. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki firmie Monika BUS Sp. z o.o. Skorzystanie z usług firmy Monika BUS Sp. z o.o. równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.